Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas alla större och principiella beslut, bland annat om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas mellan nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek. I kommunfullmäktige sitter ledamöter från varje politiskt parti I kommunfullmäktige finns det 71 mandat som fördelas på nio partier efter hur många röster de fått i kommunvalet. Med mandat menas platser. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas. ... Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2014. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen. Moderaterna (M) 21 ; Övriga partier i fullmäktige sitter i opposition. Det är Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD). Här kan du läsa hur Stockholms stad styrs, vilka som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser samt läsa möteshandlingar. Mandat är det antal platser som ett parti får när rösterna i ett val räknats samman. De som sitter i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vart 4:e år. Antalet röster partiet får styr sedan hur många platser de får i kommunfullmäktige. beslutar vilka nämnder som ska finnas; ... Dessa partier har tillsammans 19 av 41 mandat i fullmäktige. Ledamöter 2014-2018. Kommunfullmäktige består av följande ledamöter under mandatperioden 2014-2018: Ordförande. Helen Bengtsson (S) Förste vice ordförande. Bo Mazetti-Nissen (M) Ledamöterna i alla nämnder samt kommunrevisorerna nomineras av samtliga partier i kommunfullmäktige och fördelas i proportion till valresultatet det senaste valet. ... eftersom företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder. I rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. Ledamöterna utses vart fjärde år … I rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, landsting och kommun hålls. Mandatfördelning i fullmäktige. Kommunfullmäktige i Gävle består av 65 folkvalda politiker. Hur många platser, så kallade mandat, ett visst parti får i fullmäktige bestäms utifrån valresultatet från det senaste allmänna valet. De som bestämmer i kommunen är de politiker som som sitter i Kommunfullmäktige. Det är val var fjärde år. Då röstar vi på vilka som skall sitta i Kommunfullmäktige. ... Vilka partier sitter i regeringen? Vilka partier sitter i riksdagen? Vad styr kommunen? Vad styr landstinget? Varför betalar vi skatt? Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Mandat är det antal platser som ett parti får när rösterna i ett val räknats samman. I Jönköpings kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 8 partier. Kommunfullmäktige. Det är politiker och partier som finns i kommunfullmäktige som bestämmer i kommunen. Vid röstningar i kommunfullmäktige tas det beslut om olika saker som påverkar de som bor eller arbetar i kommunen. Under Politik och demokrati hittar du information om vilka partier som har majoritet i Linköpings kommun och om vilka politikerna är. Du kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder beslutat. Mellan 1973 och 1985 valdes samma fem partier in i riksdagen. Det var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Vilka partier och vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige kan du läsa om under rubriken Mandatfördelning som du hittar i navigeringen till vänster. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vilka som ska sitta i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som sitter i nämnderna och hur många platser de får. I Bjuvs kommunfullmäktige är nio partier representerade: De nio partier som sitter i Uppsala kommunfullmäktige har via mejl fått svara på vilka åtgärder de anser vara viktigast för att få ner utsläppen här i kommunen. Kommunfullmäktige består av 51 folkvalda ledamöter från olika politiska partier. Offentliga sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset och sammanträdena är offentliga. De nio partier som sitter i Uppsala kommunfullmäktige har via mejl fått svara på vilka åtgärder de anser vara viktigast för att få ner utsläppen här i kommunen. Kommunfullmäktige består av 51 folkvalda ledamöter från olika politiska partier. Offentliga sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset och sammanträdena är offentliga. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid allmänna valen. Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, ungefär som kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter politiker som valts direkt av befolkningen. Vilka politiska partier styr Lerums kommun? Kommunfullmäktige är det enda organ i kommunen som väljs direkt av de röstberättigade. I Lerums kommunfullmäktige sitter 51 … Fria partier, fri nyhetsförmedling och opinionsbildning är grundläggande inslag i en demokrati. Partierna spelar en betydelsefull demokratisk roll som opinionsbildare och ger väljarna alternativ, kunskap och möjlighet att påverka, delta och ta ansvar. Efter valet 2014 är det nio partier på 49 mandat i kommunfullmäktige. Hur många mandat varje parti får styrs utifrån antalet röster i valet. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige. Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Vilka partier och vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige kan du läsa om under rubriken Mandatfördelning som du hittar i navigeringen till vänster. Dessa 8 partier sitter med i riksdagen eftersom de har över 4% av rösterna i landet. De partiet som får flest röster får flest mandat i riksdagen.