Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland även ”direktivstyrd direktupphandling” (eller bara ”direktupphandling”). Förutsättningarna för att använda detta förfarande är i princip desamma i de olika upphandlingslagarna även om reglerna är lite olika utformade. Förhandlat förfarande med föregående annonsering kallas ofta bara ”förhandlat förfarande” med förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland ”direktivstyrd direktupphandling” (eller bara ”direktupphandling”) för att tydligare skilja dem åt. Förhandlat förfarande med föregående annonsering får också användas om kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter. Fråga: Jag är fundersam över möjligheterna att övergå från ett öppet förfarande till förhandlat förfarande utan annonsering enligt 4 kap 5 § första stycket LOU. Även om det inte är reglerat i LUF vad som gäller när anbud har inkommit som är ogiltiga eller olämpliga torde motsvarande möjligheter att kunna tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling gälla i LUF som i LOU då LUF generellt sett är en mer flexibel lagstiftning än LOU. Detta innebär att nuvarande reglering i LOU avseende när förhandlat förfarande med föregående annonsering får genomföras troligen kommer att gälla i minst två år till, beroende bl. a. på hur snabbt Sverige implementerar direktivet. 5. Målnummer och domstol … Eftersom förhandlat förfarande med föregå ende annonsering alltid är tillåtet vid upphandlingar enligt LUF, och förhandlingar alltid får ske vid upphandlingar utanför det … Jag är fundersam om jag missar någonting i din frågeställning, men i 4 kap. 6 § LUFS framgår att för att den upphandlande myndigheten eller enheten ska kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i de fall som avses i 5 § så är det endast möjligt om denne endast bjuder in de anbudsgivare som uppfyller kraven i 11 och 12 kap. och som vid det föregående förfarandet har … Om man i en upphandling över tröskelvärdet (Öppet förfarande) har fått in flera anbud men varit tvungen att ogiltigförklara samtliga av olika anledningar så tolkar jag det som att man kan gå vidare till ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 4 kap. 2§ punkt 1 LOU. Däremot får man enligt 6 kap. 5 § LUF använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och att de ursprungliga villkoren inte har ändrats väsentligt. I LUF medges förhandlat förfarande utan ... kan man som medlem i VÄRMEK tillämpa förhandlad upphandling utan föregående annonsering i avropet (dvs inom ramen för avtalet diskutera villkoren för inköpet). Det är dock viktigt att komma Det första alternativet – att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har kommit in några anbud eller anbudsansökningar alls, eller om det inte kommit in några lämpliga anbud – följer av 4 kap. 5 § 1 p. LOU. Det finns däremot åtskilliga fall i vilka förhandlat förfarande utan föregående annonsering prövats, oftast med utgången att EU-domstolen inte funnit att den upphandlande myndigheten visat att en undantagssituation har varit för handen. 7 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 2 eller 3 § får skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen (förhandsinsyn). Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering får dock användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 2-9 §§. Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 10 - 21 §§ . En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte … Undantagen är när en upphandlande myndighet får använda antingen direktupphandling eller ett så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering (se LOU 4 kap. 5-9 §§, 4 kap. 5-9 §§, LUF 4 kap. 2 § och LUFS 4 kap. 4-10§§). Eftersom förhandlat förfarande med föregående annonsering alltid är tillåtet vid upphandlingar enligt LUF, och förhandlingar alltid får ske vid upphandlingar utanför det … Förhandlat förfarande bör däremot inte användas när det är fråga om färdigproducerade tjänster eller varor som kan tillhandahållas av flera olika ekonomiska aktörer på marknaden, till exempel när det är fråga om enkel varuupphandling såsom inköp av kopieringspapper eller kontorsmaterial till ett kontor. förkortad LUF. Förslagen ... s tröskelvärden är förhandlat förfarande utan föregående annonsering. ... förfarande utan föregående annonsering är Förhandlat förfarande ... ler LUF är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. ... skilda regler om annonsering och tidsfrister. I vissa särskilt angivna fall får förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering tillämpas. 10 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som tillhandahåller luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller polismän som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat … under ett förhandlat förfarande som sträcker sig under lång tid inte kan uteslutas att parterna beaktar en mindre teknisk utveckling som sker under förhandlingens gång, utan att denna omständighet varje gång ska anses utgöra en … En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Eftersom förhandlat förfarande med föregående annonsering alltid är tillåtet vid upphandlingar enligt LUF, och förhandlingar alltid får ske vid upphandlingar utanför det direktivstyrda området dvs. enligt 15 kap. Vidare får direktupphandling användas om det finns förutsättningar att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 5–9 §§ LOU, 4 kap. 2 och 3 §§ LUF, 4 kap. 4–10 §§ LUFS eller om det finns synnerliga skäl. Ett fall gällde en ramavtalsupphandling av glykosmätare och diabetesstickor som Region Skåne genomförde och som blev föremål för överprövning, varvid kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om. Region Skåne upphandlade då mätare och stickor genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.